Pamlico County, North Carolina

Gramps ID P0115

References

  1. Whealton, Deamos [P607]
  2. Whealton, Samuel [P813]
  3. Whealton, Wiley Washington [P205]
  4. Whealton, William Thomas [P193]